Poesie dialettali

De Biase Salvatore

Condividi

De Biase

"RUMANZELLI CALABRISI" di Salvatore De Biase

L'uomo non può e non deve rassegnarsi alla perdita del grande patrimonio rappresentato dal DIALETTO. Esso è una vera e propria lingua, simbolo di tradizioni, espressione efficace di sentimenti, cultura popolare, radici, identità territoriale. Il dialetto calabrese è alla pari degli altri dialetti, è una vera e propria lingua da salvare, che racchiude nelle proprie espressioni, i popoli e le culture che l'hanno attraversata. Si può affermare, dunque, che il dialetto calabrese e specificatamente quello lametino, rappresenta un vero e proprio linguaggio, improntato alla saggezza, alla storia e alla tradizione popolare che non può essere dimenticata, in quanto appartenuta ai nostri padri e meritevole di essere tramandata, ascoltata e praticata.

Dalla prefazione di Filippo D'Andrea

Nei "romanzelli calabresi", brevi racconti rimati, vengono narrate tante contraddizioni che rappresentano i puntelli del pericolo, sempre in agguato, di mitizzare, acriticamente, il passato. De Biase si pone al servizio dell'immortalità di questa ricchezza esistenziale calabrese. Ciò che racconta della sua vita di fanciullo e adolescente negli anni `60 e di giovane negli anni `70, costituisce una finestra, dalla quale librare lo sguardo sui panorami della vita sociale, sull'affresco degli antichi valori e dei sentimenti semplici di un passato, certamente visto con nostalgia, dimensione imprescindibile dell'essere umano, con la sua immensa sete spirituale, con il desiderio di riposare la mente e l'animo in una culla di bellezza interiore, fatta di trasparenze, rispettosi pudori, sane timidezze, sincere relazioni, slanci di affetto e di gratuità, certo impastati di rinunce silenziose, sacrifici non detti, sofferenze nascoste, esperienze di cruda povertà, taciturnità di un pensiero e di un linguaggio, marcati dal limite indagativo e comunicativo di certe dimensioni dell'esperienza umana. Dalla genuinità e semplicità di un animo e di una intelligenza, si possono intellegere mondi umani, culturali ed ambientali, relazionali e storici, interiori e psicologici, di misura infinita e di inesplorata mistericità.
I valori della nostra sapienza popolare, i sentimenti e l'ethos della nostra storia passata, espressi anche con linguaggio colorito, tipica mente popolare, si offrono quali contenuti di formazione per le nuove generazioni, come patrimonio di vita e di esperienza del nostro popolo, modellato dal pesante lavoro, dalla fatica di tirare i giorni, dalla penitenza dell'animo tagliata dai raggi sanguinanti dell'alba e del tramonto: liturgia di un "sole che non è del padrone .
Questo lavoro di De Biase farà gioire e scaldare i ricordi di innumerevoli schiere di nostri emigrati, delle varie generazioni, residenti nelle più lontane contrade del globo terrestre.
Un volume destinato a fare del bene, nutrendo la memoria e spalancando il cuore dei nostri anziani, e aprendo la finestra della conoscenza ai giovani delle proprie radici, e attraverso queste scoprire la propria identità.


A BAMBULA I PINOCCIIJIU
Quandu collodi
sagliu impararisu
natru poco,
ristava tisu,
santu piatru,
davanti ti purtuni,
cumu l'ha vistu,
cci ncazzau,
nu buffittuni.
Vrigognati mbrugliuni,
cca dintra,
un ci pila trasiri,
ca prima,
te pintiri.

Tiani nu grandi piccattu,
a tutti na cuntatu
ca pinocchjiu,
era spurtunatu,
icica a fhata,
era sbattuliata,
mastru geppettu,
ch' era bravu,
e lucignulu,
era malo,
cchi mbrugliuni,
chi si statu,
quantu criaturi
ca mbrugliatu.
cica mangiafhuacu,
havia tutti i curpi
ccu lla gatta,
e ccu lla vurpi,
puro u grillu,
c'havia parratu,
juanu e notti,
vinia minato,
mo chi si cca'
e diri a virita'
cumpessa stu piccato,
parra,
o sai ca cca,
un si sgarra,
n'avota ppi sempri,
vo cuntatu,
stu cazzi i pinocchjiu,
cumu e' natu.

Va beni san pi',
parru,
piro' dopu,
vuagliu sarvatu,
nto pararisu,
cci vuagliu purtatu.
Mastru geppettu, era spusatu,
vidia lla muglieri, e paria spirdatu,
vecchjia brutta, arragumata,
senza dianti, iubisciulata,
a virita' un ll’ha vulia,
mbeci a fhata cci piacia,
longa, magra, pitturuta,
giuvinella bona vistuta,
e puru ch'era piccatu,
oramai cci havia alliccatu
cci piacia,
e da casa sua, jia e vinjia,
u jiuarnu s'aggiubbijava,
e lla notti, si cci curcava,
nzina a quandu na matina,
nisciu ncinta, a bella turchina,
cci ncappau mastu geppettu,

e quando a fhata parturiu,
manchi i cani chi nisciu,
na criatura mustazzuta,
ch'era puru menza muta,
juarnu e notti si langurava,
paria na ciuccjia chi ragliava,
subitu, subitu, fù vattiata,
e lla chiamaru, scunsulata.

Geppettu, chilla fhiglia un lla vulia,
assimigliava alla muglieri,
e ccu lla scusa i na lavata,
nta nu jiummi, l’affucau a scunsulata
cuntau sulu na fhissaria,
ca icica certi zingari a vavia,
quandu sulu lu truvaru,
chilla fhiglia s'arrubbaru.

Mastru geppettu
vulia nu maschjiettu,
e alla fhata a nzirriava,
ma illa, nculu ca si chjicava,
dassami fhuttari, un vuagliu fhuttulijata,
un llu vidi ca sugnu malata!!!!!!
e tu un fari u sbafhantusu,
ca si viacchjiu, musciu, e guallarusu,
gippittinu', te' carniari,
stu vullu t'ha di passari;
va cupunjia nu lignu i fhicu,
e passa u tiampu citu, citu.

Mastru geppettu suffria,
e scurciava ligna nta fhalignameria,
ma na matina fhici na pinzata:
e si mi fhazzu na bambula gonfiata?
E di chijuppu la ncignau
sulu ca fici atti papocchiju,
e mbeci i na bambula,
vinni pinocchjiu.

_______________________

 

A MBIDIA

quandu u patiternu,
caminava supra a terra,
fhacia miraculi
e mintia paci,
nduvi c'era guerra,

u fhirmavanu i strati, strati,
signuri mia,
teni lla capu storta,
stu parenti mia;
u patitenu u tuccava,
e lla capu,
cci la ndirizzava.

santissimu,
patrimma e' arragumatu,
ed'e' puru
mianzu paralizzatu,
u signuri, u guardava,
subitu, subitu,
u cunzava.

Signuri nuastru,
suarma e' zannuta,
u patiternu accarizzava,
e subitu a sanava.
Oh diu miraculusu,
a nanna teni n'ugna ncarnata.
Datimi na pinza ca chista
ca vo subitu tirata.

u fhirmau nu maritu piatusu,
s'ha nginucchjiatu l'abbrazzatu,
e lla prigatu:
signuri miraculusu„ sarvami,!!!!

muglierma un fa figli,
e un mi po' vidiri,
mi chiama babboni,
mbisciulatu, panzoni.
C'e' nna midicina
signori mia,
mu nesci i incinta
sta muglieri mia?
Bellu guagliu'
rapiri aricchji
ca tu dicu:
dicci a muglierta,
mu cangia maritu!!


vinni llu sabatu,
e lu signuri ripusau,
ma sintiu na gridata
e sbanticau.

Di luntanu,
si sintia chiamari:
patite ...oh signuri,
chi tuttu sai,
dammi saluti,
mu un si fhurni mai,
sugnu nu povaru garzuni,
fhammi nu miraculu,
mu diviantu riccu,
e puru patruni,
cu st'amicu chi tiagnu vicinu,
ndmu fhattu caminu!!!
E chillu pocu chi amu avutu,
ni l’hamu sempri, spartutu.

U patiternu,
l’ha guardatu,
a pinzatu,
e pua ha parratu:
caru amicu,
ti puazzu sarvari,
ma di chillu ca. tu vua,
cci ndi dugnu u doppiu,
all'amicu tua.

Cchi vo' diri patite'
si mi du na casa,
nu milioni di pinsioni
a dillu u doppiu,
dua milioni??
Un mi cumbeni,
u sai cchi vo' fhari,
ma'haiu rigulatu,
a mmia cacciami n'uacchjiu,
ca sugnu u stessu sarvatu.

E di tandu
chi va di chilla manera
sa mbidia fhussi guallara
china' a chini cci niscera!!!!


_____________________

A LITI

oh tire'
ma fha' na stizza i cafhe'
stamatina, sugna scilusu
u mimmillu e llu cannaruazzu
panica mu siantu mpacchjiusu.

oh rafhe',
a tutti l’uri,
ti veninu guli,
un si mmai cuntiantu,
tiani sempri nu lamiantu.

oh madonna tire'
e cchi t'haiu circatu
picchi' mi rispundi
cumu nu diavulu scatinatu!!!

rafhe',
a virita'
a sa' qual'e'?
ca si stuffusu
e mbicchiandu
t'ha fattu poru
vacantusu.

oh tire'
e cchi cazzu e'
tuttu chistu
ppi nna stizza i cafhe'.

oh caciotaru,
un gridari,
pianzica ccu lli vicini
mi fa' mbrigari !!

a mmia
cchi mmi ndi fhutti',
tu mi armii a cazza,
e puru mi sbutti,!!!
u sai ca sugnu malatu,
tiagnu a frevi,
ccu lli ngrizzuluni
dammi armenu na cuverta,
na manta, ncapizzami i garruni.

e citati, citati,
vafhanculu,
ca un tiani nenti,
ca si sulu mmurriculusu,
un ti sumpuartu chjiu
viacchjiu guallarusu,
stanotti un ti lamintava,
havia na pica,
mannaia alla sorta,
ca un ngagliava,
mancu u grubbu da porta.

tirisine',
ppi chistu si bona,
mu chjiati e m'appucci,
fhimmina sguajiata,
lassami fhuttari,
ca ti mintu a pullicata!!!.
rafhe' ppi tia
ogni scusa e' bona
un ti vulisti riprindiri,
vizzu i natura,
nzina alla morti d'ura.
povara vita mia,
fhù cunzumata sulu ppi ttia,
rafhe', na carizza mai mi l'ha data,
e nemmeno na vasata ;
allivari figli, allattari,
fari u pani, zappari;
vidiri a ttia mbriacu
mazzati e tavuli armati.
na parola duci, quantu voti
l'haiu disidirata,
e puru na vasata
ti spusavi e un ti canuscia,
purmintuta, du patri mia,
ogni tantu na guardata,
alla vrasera na parrata,
pijatillu ... mi dicianu...
ca tetti lla robba;
amuri veni dopu.
tantu tiampu haiu aspittatu
ccu nna camella i cucinatu
quantu nuttati, quantu jiurnati
cu pinsiari nnamurati,
ma,puru illi su mbicchjiati.

_______________________


A PULICI E LLU CANI

Nu cani abbandunatu,
ccu n'uacchju guerciu
e miamzu strisignatu,
jia girandu,
cumu nu mpantasatu.

chini u vidia, assicutava,
poriallu,
unn'havia forza mancu,
m’abbajiava,
pella e ossa ridducjiutu,
di chilla vita,
era pintutu.

vulia muriri, pinzava allu passatu,
e a i fhigli,
c' havia allivatu,
ogni tantu na lacrima cci sbirrava,
e strascinando caminava

ngiuvintu' era fhurzutu,
e di tutti i cani era timutu,
mo, mbicchjiatu,
nissuim u carculava,
e sulu sulu
si strazzijava.


Stancu,
si jittau nta mi spinaru,
armenu dissi, fhorsi cca,
muaru mparu;
ma na puliti ncamata,
ncuallu si cci jittau,
ppi nna mangiata.

u cani povariallu,
ricivuta a pungitata,
si fhici na scutulata,
cumma'!!!!
vo saluti du spitali,
vatindi,
un llu vidi,
ca stajiu mali !!!
senza chi suchi,
ch'e'tuttu asciucatu,
chillu chi c'era, amici e parianti,
si l'hanu piatu.
a pulici,
morta di fhami
citata, sdigallata
cci rispundjiu menza ncazzata:
e mmo cchi vo fhari,
u risintutu ?`??
dunami stu sangu,
ca natru pocu,
un llu vidi ca murutu !!!!
e ppua, u sai cum'e':
fha beni e scordati,
fha mali e pensacci.

cara pulici,
unn'e' sempri accessi',
ppi fhari chistu,
m'hajiu ruvinatu,
haiu fhattu beni,
e mmo,tutti,si ndanu
scurdatu.

_______________________


QUANDU JIA ALLU
CAFHARUNI

Mi ‘ngrizzulanu i carni
si pianzu a quand'era guagliuni
e eco I'atobussu
jia a mmari
allu cafharuni.
E' beru ch'era picirillu
ma mi ricuardu,
ca c'era chino i sciarretti
e sempri luardu.
Ciucci,mula, pagliara,
cci nd'era a cintinara
e guagliunastri,
chi facianu amuri
ccu lla quatrara.

Nta chilli ciambri,
e sutta chilli sciarretti,
cci nd'era tundini e tavulinetti,
u mangiari, nta chilli jurnati,
si pirdia:
baccala', patati, fhazizza e suprissati,
annestra vrasoli capaccualli
e pasta inbainata,
e setta chillu friscu,
cull'arganettu e lla chitarra,
na cantata.

Tandu gabinetti un cci nd'era,
si no mali i panza
ti piava all'antrasata,
nta chilli sipali
ppi tutti c'era na jittata.

Chilla prajia prajia,
assai un ci nd'era
agenti ccu lla strajia,
proprio ancunu a pussidia,
chini no' supra arina
s'arrustia.
Quantu viacchji arragumati,
quantu giuvini arrussicati,
chi ccu papuli e chi malati,
ma tutti,
sopra arina stranghjiati.
Mpantasatu caminava,
u stili russiava,.
u cialu hicia,
u mari, n' uagliu paria,
e sutta chilli cannizzoli,
musica d'arganettu chitarra
e canzoni d'amori.

ann'angulu,
sopra na seggia stranghiatu,
c'era n'uaminu,
mparu, raparti assittatu,
iu mu gustava,
echi panza sbillicata,
echi facci mbisucchjiata,
havia nu tapanaru
chi un llu putia,
mangiava vrasoli,
e di tuttu si fhuttia.

llà bicinu,
supra mi morgiu assittatu,
c'era mi giuvini,
chi du lampu paria sucatu,
si capiscia ca era ncamatu,
chillu mbuccava,
e llù giuvini guardava,
parica ppi dispiattu u facia,
chillu povaru guagliuni,
guardava, e mbacanti nducia.

Cumu u culu gruassu
si nda addunatu, ridiandu,ridiandu,
cci ha dumandatu..
bellu guagliu'
ha mangiatu?
gnorno' sugnu ncamatu !!!

hoo..povariallu!!!
e picchi' stai cumu nu mpantasatu,
va fatti u vagnu,
ca dopu, puru tu,
ti sianti sazziatu!!!

Cchi ngratu!!!
accussi' haiu pinsatu
e puru ch'era nu guagliuni,
a chillu viacchjiu,
cci vulia ncazzari nu ciampaluni.
E subitu mi vinni a menti,
nu dittu anticu,
chi dici chjiù di unu :
“u vurdu un cridi allu djiunu.

_______________________

 

L'ERVA CA UN MBUA, ALL'UARTU TI NESCI

nto jiummi i santu ruaccu,
alla fhesta i santu vrasi,
si mbrigaru luici,
cu tumasi.

sta liti, era ncignata,
da sira d'ammaculata,
tuttu u paisi ndi parrau,
picchi' tumasi,
a luici lu sputau;
tuttu ppi nna guardata
quandu a muglieri tumasi,
era affacciata.

luici,
ricivuta a sputazzata,
a tumasi,
cci vtdia minari na pallata

tuinasi,
unu'era nu duci i sali,
tirau llu llu curtiallu all'antrasata,
e a laici,
cci ncazzau na curtillata.


saranciscu mia,
luici gridava,
ntramenti u sangu,
cci scalava,
madonna i porto sarvu, fhaciti mu mi sarvu,
oh patiternu mia,
a muglieri i tumasi,
un l'haiu guardata,
picchi' sta curtillata.
un vuagliu muriri
dissanguatu,
ancora sugnu giuvini,
sugnu schjiattu,
un m'haiu mancu,
nzuratu.!!

ppi sanari,
luici fhu ragatu,
a llu spitali,
u miadicu l'ha operatu,
e da curtillata,
s' ha sarvatu.
passaru l’anni,
e stu fhattu,

 

fhu scurdatu,
ntramenti,
puru luici,
si spusau,
e figli randi s'ha allivau
e ppi lu distinu ngratu,
u fhigliu i tumasi,
cu lla fhiglia i luici,
un s'hanu affidanzatu!!!!!!!
e cca si capisci,
ca l’erva chi un vua,
all'uartu ti nesci.

i patri,
quando l'hanu saputu,
i liti nte casi,
hanu rumbatu,
e ssi rinnuvaru i chjiaghi vecchi;
quandu s'affruntavanu,
natru pocu si sparavanu,
ntramenti i gugliuni si vulianu,
e lli fhamigli un ci putianu.

u zzu nicola da vignola,
chi nu pocu era di scola,
cu nu tragiru,
l'ha chiamati,
e lla puru sbrigugnati,

l’omu e' ricco e rispittatu,
quandu nta paci ha caminatu,
e si fhigli vua ndutari,
a vindetta un ci l'assari.
prujitivi sta manu
fhurnitila sta liti,
pinsati fhamiglia e casa,
o pirditi panaru e cirasa.
aviti i nzurari e maritari,
e ancora vi vuliti mbrigari!!
ricurdativi na cosa,
ca quandu dua si vuanu,
ciantu un cci puanu
picchi' l'amuri
distinatu,
un po' essari cangiatu.

_______________________

 

QUAND'ERAMU GUAGLIONI

Eramu lirviari,
quand'eramu guaglioni,
arriavamu liticusi
sempri ni mbrigavamu,
e facianui i sbafhantusi.
Quantu lotti,
ceti pugna, scaffi e cazzotti.
Nta chilli vinelli,
ndi minavamo pitrati,
iucavamu allu strumbulu
all'ammuccia a vattimuru
e a curriati.

Dopu st'arrjiu
alla casa ti ricuglia,
luardu pajiuardu,
ccù lli cauzi strazzati
e lli mammi nostri,
ni ndi minavanu inazzati.

Nt'alivi i cirasualu,
puru ca c'era llu guardiano,
nua u stessu,
jiamu a passari,
a cardilli e a ficu
i prima manu.

chi bella compagnia
chilli amici mia,
jiucavamu allo palluni,
alli stacci,
a vattimuru e a buttuni,
ti dugnu sta varticchjia,
quantu ma pua pagari,
si ti dugnu tri buttuni,
vua scangiari ?
dopu stu cangiurru,
un putia turnari arriatu,
sinno' vidia nu squiatu,
nù capillu ti tirava
e llu giuranlentu ncuminciava:
nduvi va stu pilu, a mmari!!!
mo si vua m'arriatu turnamu,
trova u pilu ca pua scangianu.

‘Nù carruacciu ancunu u pussidia,
ccu tavuli e roti a pallini si fhacia,
ppi frenu,na tavula nchjiuvata,
e quandu si rumpia,
u pedi a frenu ti sirvia.
D'accussi' ni divirtiamu,
e tanti mossi, un lli faciamu,
mò mbeci ppi jiucari,
prima t’e' lauriari.

Chillu tiampu mo e' passatu,
e ancunu si ndà scurdatu,
ca si lu nasu ti colava,
maccatura un si nd’usava,
e allu vrazzu ti stujiava,
assai un ci nd'era mmrriculusi,
e manco malatusi,
si ti facia mali,
un fujia allu spitali,
rapiria a brachetta,
facia na pisciata,
e nnu miarcu,
o na sgargiunata,
nta nenti a vidia sanata.

Cum' eranu bialli i tiampi mia,
vulera turnari natra vota guagliuni,
vulera jiucari,
all'ammucciatella e a buttuni,
ma e' comu si nu pocu cci avissi turnatu,
nta nu suannu sugnu statu,
quandu haiu scrittu,
sti cosi du passatu.

_______________________

 

U CANI SPARATU

patruni mia,
quantu voti cu ttia,
a caccia ma purtatu,
ed iu mu ti cuntintava,
nta l'acqua,
nto zancu, nte canni,
mi jittava.

ti ricuardi,
quandu guardianu,
ma lassatu?
ppi guardari
i cosi tua,
cu l'autri cani
m'haiu mbrigatu;
e chilla vota,
chi ti vulianu arrubbari !!!
iu abbajiava,
nissunu si risbigliava,
e chillu disgrazziatu,
ccu nna palata,
m'ha scudillatu.

patruni mia,
puru allu friddu
certi voti ma lassatu,
e macari puru ncamatu,
ppi tia piro',
tuttu sumpurtava,
ti vulia beni,
puru ca chilla catina
u callu mu sirrava.

sti patenzi,
un mi parianu nenti,
quandu m'accarizzavi
tuttu mi passava.

chilla vota,
un sacciu cumu ha jiutu,
i niputi tua,
icica vulianu jiucari,
ma ccu lli pala,
ccu lli petri,
mi fhacianu mali.

dopu chi ti nda jiutu,
unn'haiu risistutu,
ppi l'alluntanari,
prima hajiu abbajiatu,
ma dopu, ad'ancunu
l'haiu muzzicatu.

legiu,liagiu,
quasi ppi l'assicutari
mali un di vulia fari,
e tu patruni mia,
ppi una vota,
c'haiu sbagliato,
m'ha sparato!!!!!!

____________________

Seconda Parte -

 

"PASSIANDU NTA SAMBIASI"
Oh, Miraglia! ncurmiata da Cabella
puru mbicchiata sí bella.
Virdisca, Chiovariallu, Patelli, Muragliuni,
quanta iuachi di guagliuni,
nduvi ha jutu chillu arrju,
i gridati si sintianu du Ciaramiriu.
Vagliu da mpitrata
chillu ponti... n'affaccicata.
Nu suannu chilla pacchiana,
panni e rugagni lavati alla funtana.
Da via randi, un si fha tardu,
nu zumpu é si giá a Cafhardu;
puru illu é imbicchiatu,
cumu a Miraglia e Santu Nicola é abbandunatu.
Si scindi da vignola,
di nduvi a fhera o di chilla scola,
ti veni menu a parola...
Un si capisci nenti, accussí dici lla genti,
casi vecchji culli novi mbiscati,
e nta chillu ruacchju di virruacchju
strati di l'acqua scavati.
A fhuntana vecchia, u carciru, tuttu scurdatu,
u paisi piró di lla fhu ncignatu.
Du Carminu, alla villa... na jittata di vinella
e vidi giá a stratella di nu ngigniari squatrata
ma ccu nna gastima mandata;
si vidi, ha cugliutu
puru illa unnu'ha jurutu.
Si pó diri ca c'é na maledizioni,
ha cchiudutu puru a stazioni.
Cchi bella paparina!...
S'ha ucafhunatu puro a cantina.
Annestra l'enopoliu, u pulitiania, u macellu,
u cinamu, i scoli, u díurnu e ll'uffiggiu du lavoru
ca ppi Sambiasi erano tutti nu trisoru.

Un parramu i fhundachiallu, du bracciu,
parica su lla ppi impacciu;
e si chiudi puru chilla talavisioni
resta senza sangu chillu rioni.
A Craparizza é lla bicinu,
a nnu minutu di caminu,
picirilla, ricugliuta, sempre china d'allirghizza,
cumu na vecchia nanna chi t'accarizza.
Puru illa fhorsi mori,
a tutti n'avessi di duliri u cori.
L'uartu i Carrera, si putera, parrera,
e mandera gastimi, alli luntani e alli vicini.
Oh Madonna ! ! !
Tutti sti chijazzi su stati adurnati
e sulu i mia e da Minzalora vi scurdati?
Di chilla gghjiesulilla di Puartusarvu
é megglju mu un di parru...
na fhicundiana, n'organettu e na fhuntana
e icica si fha na fhesta paisana.
A dò passi c'é Caronti, u Mituaiu e la dihisa,
n billizza i sta manera viatu chi l'avera!
E mbeci l’oru u llu vidimu
e mannaia alli cani,
ntramenti u paesi mori di fhami.
A muntagna ciangi guala,
trattata cumu na stracquala
quattru viacchi su ristati,
puarci, capriatti, fhurmaggi, fhazizza,
pumilli, patati, senza chi ni lamintamu,
si passa natru pocu u ndi mangiamu.
...E’ pirò stu muarzu i terra,
chi tantu ha piniatu,
i megli fhigli n'ha dunatu:
Nicotera, Fhiurintinu, Spusatu, Custabili,
u Ginirali Fhiori, tutti galantonti e signori,
ma poco trascurati
e puru illi su sdignati.
L’atra sira, un durmia
e guardava la luna ca ncialu lucía,
na stilla dispittusa mi zinnava,
a nna vota mi s'abbicinatu e nta na ricchia
citu citu m'ha parratu:
"U cuntamu nzema stu lamiantu,
nu pocu serji e nu pocu mbilinati,
dicinui ca Sambiasi, nu nobili cumuni
é ridduciuti, nu strazzuni".
"Oh stilla chi ncialu stai
ti dicu na cosa, chi tu nun sai,
dopu da notti veni sempri lu jiuarnu
e chini e biallu, unn'é povariallu.
Aspetta u matinu ca pua ni vidimu,
u suli chi nghiorna unn'é chillu d'aiari,
addammu tu cridi, Sambiasi é fhurzutu
e puru c'attruappica
un ha mmai cadutu".

_______________________U SAMBIASINU

Quandu u Patiternu
pinsau llu sambiasinu,
u ‘mpastau d'amuri,
pipariallu ugliu e vinu

Pua cci dezi lla parola
mu po' parrari megliu,
di nù prifhissuri i scola.
‘Nta lu sangu cci libbirau
nu fhuacu ardenti,
è ppi chistu mu fha' liti,
un cci mieti nnenti !!!

Cù n’ha carizza,
“cci” tuccau llu cori,
ppi tiniri alla fhamiglia,
all'amici e all'unori,
e quandu saranciscu,
ha santijatu, propriu a Sambiasi,
ha sustatu, ….“parramuni chiaru”
puru “illu” savia addunatu,
ca i sambiasini,
su nnu buanu parintatu.

Tinimulu a menti,
cà sambiasinu era Nicotera e Fiurintinu
è ‘ngiru, meglio mu si sà ,
su stati amici di Garibardi e Mazzini, da patria e da libirta'.

Ahimammama natru pocu,
mi ‘ndavia scurdatu,
e vinia nu mungipiallu,
a sambiasi c’è statu puru
mtarazzu,fiori,custabali,e burriallu,
e nissunu mu s’incazza,
ca puru “iu” : sugnu i stà “razza”.

_______________________

 

Terza parte -


ULISSE E PENELOPE

Era il tempo degli esami
e la professoressa Beltrami chiese a Giovannino
Cuzzucrea di parlare dell'Odissea.

Giovannino,
decisamente impacciato si mise a dialogare
tutto spaventato
e con un atteggiamento strano inizió con un
particolare italiano.

Allora professoressa, ncignu dicendo...
l'Odissea, cioé Ulisse...
Scusatemi professoré
mi sono emozionato
mi sento inciotato.

Orsú Giovannino
aiutati guardando
il quadernino,
tanto lo sappiamo
che ti presenti d'esterno,
ti sei tanto preparato
sicuramente avrai studiato.

Scusatemi professoré
oggi ani sento mbisciolato
e mi scordo tutto quello che mi ho imparato.
Ma Giovannino non fare il cretino,
cosa dici, sii piú loquace
parla in italiano,
dai che ne sei capace.
Raccontami di Itaca,
di Penelope, di Nausica,
insonuna parlaini di Eolo,
delle Sirene, di Ulisse
e delle sue pene.

Un giorno Ulisse,
mbuttato dai venti
partí da Itaca
con amici e parenti
a mare,c'erano i cavalloni,
Ulisse con la nave
era sbattoliato,
e tutti avevano
lo stomaco rivotato.

I sordati erano
morti dal freddo,
la nave poteva affondare,
allora sopra un'ísola
andarono a sbarcare.

I sordati
erano tutti ncamatí,
si volevano quadiare
e dintra una caverna
si andarono ad azziccare.

Mprima,
non si erano addonati
dove si erano cacciati
annavota sentirono
una gridata,
era Polifemo, il patrone
aveva solo un occhio
ed era alto
come un gigantone.

Professoressa mia,
com'era ncazzato !!
e qualche sordato
ad Ulisse
cci l'ha pure mangiato.
Ma Pasqualino
Come te lo devo
non é cosí che devi
interloquire,
é un esame di terza media
cosí non puoi parlare
altrimentí ti dobbia bocciare.

Professoressa Beltrami
Io li voglio fare questi esami
ma questo vierno
mio fratello si é nzurato
e di casa se n'é andato
ed'io no ho studiato.
Mia madre, fino a
Stamattina, mi ha fatto Na virtulina,
• se voí mi bocciate
mi mina pure mio patre.

E va bene Pasqualino Continua come sai
Raccontami l'Odissea come vuoi dai.

Ulisse
di Polifemo si spagnava e con rispetto
cci parrava;
il giorno cci cucinava
vruoccoli e polpette
e se lo giobbeava
giocando a tressette,
cci contava pure romanzelle, lo lavava
e pure il vino ci preparava fino a quando
lo mbriacava

Polifeino pareva scemo, sempre mbriaco
camminava varando un giorno attroppicó
si fece male e tutta la notte si languró.

Siccome Poliremo
Era mbisciolato Ulisse e gli amici
subito lo hanno corcato,
• sentendolo runciare
lo volevano ammazzare.

Ci fecero la crosca
• senza nessun languro, Ulisse prese un
passamuro, al fuoco lo quadió e a Polifeino
nell'occhio
c'é lo azziccó.
Maravergine
Gridó Polifemo,
che si alzó di prescia
• e alla codilla
cci prese lo sderreno;
chi mi ha ncicato gridava, e tutto quello
che acchiappava mangiava: crapietti, sordati
pecore formaggi e suprissati;

Sono stato io
Gridava Ulisse, pensando che Polifeno mo lo
sentisse, e tu chi sei? Sono nessuno
Quello che ti ha ncecato
e cito cito ti ha imbrogliato.

Ulisse lo nzizziava
e Polifeno s'incazzava, se ti pizzico ti sgango,
gridava Polifemo,
arringando morgi come un treno.
Ma non lo coglieva perché Ulisse ammocciato
sotto na crapa, sepale sepale
se l'era quazeggiata
Ulisse era mbilinato
Eolo cci mpocava la posta il vento lo sbattoliava,
la moglie quasi lo cornificava le sirene
cci cantavano le pene
allora per dispietto con la maga Circe
cci andó a letto.
Ulisse a Itaca nzarvamiento voleva tornare
ma ancora doveva pinijare
Penelope, moglie e Regina, cusia e scusia
na mantillina; i principi
se la volevano maritare.Penelope si purmintia e
quella mantillina la scusia e lla cusia.

Per un anno
Si consó mparo
Aveva fatto un cozzietto; ogni giorno mangiava
formaggio e crapietto un tauro pareva e con la
scosa che era inciotato
con la maga si era coricato.
Ulisse
con Circe
si papariava,
di tutto s'era scordato, d'ltaca, Penelope
e del suo parentato.

Ma un giorno
mentre si spizzicava un garrone di porco
si addonó
che era spregiato come il carcagno
del suo amico,
che nella guerra di Troia lo aveva sarvato.

Si alzó dal tavolo
tutto frugoluso oramai anche Circe lo aveva
deluso; Ulisse aveva preso un'altra vaj aua
si sentiva mbrogliato, anche gli amici
a porci gli aveva cambiato.
Alla scordata
Te la faró pagare
Gridó a Circe, la voleva ammazzare
Ma se ne andó
E verso Itaca tornó.

La notte Ulisse
nel sonno sbanticava a Penelope al figlio
e al cane si sonnava.

Dopo tanto piniare,
Ulisse ad ltaca,
gli Dei, lo fecero tornare.
Il craparo
come lo ha conosciuto ha sbenuto,
il cane,
lo ha leccato e pure lui é scattato,
la serva
che era arragomata gli ha lavato i piedi e si é
stindecchiata;
Telemaco mezzo spirdato
si é salvato.


Ad Ulisse il sangue gli volleva il sague
gli si strazzavano
li stintina,
si sentiva imbrogliato,
i principi Froci,
tutto gli avevano arrubbato
Dalla mattina alla sera
ncugnavano mangiare
e pure a Penelope
si volevano collare.

Ulisse
aveva la scoma alla vocca
e alla chijecata d'á mezzanotti:
curtillati, spatati, sgargiunati,
fricciati e ccittati,
Povari Froci stripitiavano
scappavano, gridavano
Ulisse con le frecce li assicotava
L'arrio l'avevano finito Ulisse era tornato
e tutto c'era ngroppato.

Penelope
sopra il letto di ulivo pregava
e quando Ulisse l'andó ad'abracciare subito
si andarono a corcare;
Ulisse aveva la vrosca,
alla mugliera la cutolió
ferma ferma;
La mattina Penelope
Si alzó sdigallata
Dopu vent'anni
disse ad Ulisse
Cci velia sta rifriscata.

E VISSERO FELICI E CONTENTI

_____________________

 

DICHIARAZIONE
in una sera fresca d'estate,
sotto lo sguardo della luna,
vicianzu, un ragazzo semplice,
cresciuto in paese,
s'innamoro' di una bella emigrata
piemontese,

lei,
per le ferie ritornata,
in paese, sembrava, un po' impacciata,
e il suo dire quasi piemontese,
cozzava col dialetto
calabrese.
lui, vicianzu,
un po' paesano,
parlava
un volgare italiano,
imparato decisamente male,
in un corso serale.

quando l'incontro
fu capitato,
vicianzu, guardandola,
rimase estasiato
e volendole parlare
inizio' a dialogare:

buonasera bella signorina,
mi parete mia fatina,
ma che vocca nzoccarata,
madonna mia,
che bella parrata!!!
come sono longlhi,
i vostri capelli,
quando sono sciorti,
sono veramente belli.

ma ditemi no poco,
siete forse furestera?'
la prima volta,
che vi vjio
é questa stasera.

si' sun di turni,
anche se sono nata,
in questo paesin,
adesso non voglio parrata,
fammi un piacici,
che mi sto socando un gilato
e ine lo fai jiri anniri.

madonna di li nnamurati,
il gilato vi va di traca,
se v'arrabiati,
io vi voglio sulu canusciri,
cumu vi chiamati
ppi piaciri.!!!!

mi chiamo katina,
come la nonna catartmzza,
e adesso vattene,
peche' a me, la nasca,
mi puzza.

calmati katina,
non mi mbuttare,
che posso attroppicare„
prendi invece,
questo joro addoroso
e dimmi che ti sposo

oh, brutto mustazzuto,
questo joro,
non lo posso accettare,
perche' natro poco
mi devo maritare,
e se lo viene a sapere
il mio fidanzato,
avrai sicuro,
un occhio cecato.
katuzza nzuccarata,
non esseri ingrata,
davvero ti vuoi sposare,
ti prego, questo prono,
non me lo fare collare.

vattene, brutto sconnato,
o, chiamo mio patre,
e te ne mina palate.
calinati katy,
non ti nzombrare,
mi sembri una tigre
del sirengheti,
hai la nasca arrussicata,
tutta la faccia mpapulata,
ti prego, non mi scacciare,
il cuore mi si puo' lesionare.

ue’ ma sei surdo!!! vattene,
brutto porpittone,
con questa faccia pelusa,
somigli un gorillone.

ingeneroso amore,
la bellezza mia,
non e' esteriore,
da quando ti ho incontrato,
il rijato mi e' mancato,
il mio cuore t'ama,
sono disposto a sposarti,
anche solo con la sottana.

allora sei storto,
come un lopariello!!!!
oh facci cocciuto,
adesso ini liai affenduto,
la mia famiglia,
e' prupitara,
feghi e casi,
ne abbiamo a cintinara.

oh disgrazza tua !!!
e mo basta,!!!
e ttu, si catarnuzza,
ca icica la nasca ti puzza,?
a virita', a sa' qual'e'
ca t'ha piato
di focone,
e come!!! io ti fazzo,
la dichiarazione
e tu mi tratti,
come uno strazzone.

oh brutta sdigallata,
gallina spinnata,
tantu n'uri, putia aviri,
mu ccu mmia,
putia staviri,
si davero stravacanti,
i feghi, e lli casi tua,
ppi minia, un su nenti,
all'amuri, ricchizza,
un ci ndi vo'
cci vo, beni,
sulu chillu lu susteni,
e vva fha' nculu !!!!!!!

free template joomla 2.5